Lajmi 2

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHKOLLA E MESME “KRISTO ISAK”

BERAT

PLANI  VJETOR I PUNËS 

       MËSIMORE EDUKATIVE

 

 

 

VITI SHKOLLOR 2012-2013

 

ANALIZA E GJENDJES

 

 

Shkolla e mesme “Kristo Isak” është shkollë e themelur ne vitin 1967 dhe sivjet numëron 45 vjet jetë. Shkolla fillimisht ka funksionuar si teknikum 2-vjecar për përgatitjen e kuadrove të kooperativave bujqësore. Nga dëshmitë e profesoreve që kanë punuar në shkollë pohohet se kjo shkolle e ka zanafillën në vitin 1943 në Tiranë dhe në vitin 1967 është transferuar një pjesë e saj së bashku me profesorët që jepnin mësim, nga Tirana në Berat. Nga themelimi deri në vitet 1990 në shkollë kanë funksionuar degët agronomi,  frutikulturë, veterinari, zooteknikë. Pas viteve 1990 në shkollë u hapën disa klasa gjimnaz dhe dega mekanikë bujqësore e cila vazhdoi deri ne vitin 2007 dhe dega agrobiznes e cila  ka vazhduar deri ne 2011 ne sistemin me kohe te plote. Në vitin 1998 në shkollë është celur dega Pedagogjike dhe në  vitin 2003 dega  gjuhë e huaj. Në vitin 2007 me kërkesën e drejtorisë së shkollës degët ekonomi- biznes dhe hoteleri -turizëm  nga shkolla e mesme “Stiliano Bandilli” u transferuan  në shkollën tonë. Vjet (vitin shkollor 2011-2012) u cel në shkollë sistemi me kohë të pjesshme me drejtimet ekonomi biznes, hoteleri-turizëm dhe bujqësi.

Në vitin 2001 shkolla mori statusin “shkollë e nivelit kombëtar”

Shkolla bashkëpunon për drejtimin ekonomi biznes me projektin Albiz për “Reformën e zhvillimit të shkollave ekonomike në Shqipëri 2009-2013” të  Kultur-Kontakt Austria. Me mbështetjen e këtij projekti u vendos  funksioni i PASO-s në shkollë  si ndërmjetësi i shkollës me biznesin. Kështu shkolla  ka nënshkruar kontrata mirëkuptimi me 15 biznese  dhe partnerë social.

 Sivjet u cel për herë të parë dega “Ekonomi biznes/Adminstrim zyre”. Prania e këtij personi në shkollë ka bërë të mundur rritjen e bashkëpunimit me bizneset rajonale për realizimin e praktikave profesionale të nxënësve, në vecanti të nxënësve të  drejtimit hoteleri-turizëm

a)Ndjekja e shkolles

Vitin e ri shkollor 2012-2013  shkolla ka 480 nxënës, prej të cilëve  328 nxënës në sistemin me kohë të plotë dhe 152 nxënës në sistemin me kohë të pjesshme me  degët :

 

      1.Ne shkollen tone funksionojne drejtimet:

 

       Social kulturore:

-Gjimnazi gjuhesor (anglisht dhe frengjisht) 3 vjecar

 

      Profesionale me kohë të plotë :

-Ekonomi biznes 2+2 vjecar

- Ekonomi biznes/Administrim zyre 2+2 vjecarë

-Hoteleri turizem 2+1+1 vjecarë

 

      Profesionale me kohë të pjesshme

Ekonomi biznes

Hoteleri turizëm

Bujqësi

 

 

1.Vitin shkollor e ndjekin shkollen 489  nxenes ku 157 jane femra  ose 35 % e nr.

 te pergjithshem . Shperndarja e nxenesve sipas degeve  eshte perkatesisht:

     

 

       

Numri i nxenesve sipas viteve dhe drejtimeve

   
         

Sistemi me kohe te plote

     

 

 Gjuhe e huaj

 

Ekonomi-Biznes

 

Hoteleri -Turizem

Administrim zyre

 

Gjithsej

 

Femra

 

 

 

Gj

F

Gj

F

Gj

Gj

F

 

Klasa X

29

13

27

10

21

20

15

97

39

 

Klasa XI

33

10

22

10

20

0

0

75

20

 

Klasa XII

34

17

28

14

21

0

0

83

36

 

Klasa XIII

0

0

40

13

34

0

0

74

19

 

Gjithsej

96

40

117

47

96

20

15

329

114

 
                       

 

       

Numri i nxenesve sipas viteve dhe drejtimeve

 
         

Sistemi me kohe te pjesshme

 

 

 

Agrobiznes

 

Ekonomi-Biznes

 

Hoteleri -Turizem

Femra

Gjithsej

 

Femra

 

 

 

Gj

F

Gj

F

Gj

 

Klasa X

14

2

37

14

20

3

71

19

 

Klasa XI

22

6

32

10

19

4

73

20

 

Klasa XII

0

0

0

0

16

4

16

4

 

Gjithsej

36

8

69

24

55

11

160

43

 
                   

Totali

           

489

157

 
                   
                   

 

2. Numri I klasave dhe sipas paraleleve .

 

Dega

Gjimnaz gjuhesor

(anglisht-frengjisht)

Ekonomist banke

Hoteleri turizem

Administrim zyre

 

Gjithsej

Viti

Paralele

 

Nxenes

Paralel

Nxenes

Paralele

Nxenes           

Paralele

Nxenes

 

Paralel

Nxenes

X

1

 

 

1

 

1

           

1

 

 

4

 

XI

1

 

 

 

1

 

1

 

0

 

 

3

 

XII

1

 

 

 

1

 

1

           

0

 

 

3

 

XIII

 

 

 

2

 

1         

 

0

 

 

3

 

Total

3

 

5

 

4

 

1

 

 

13

 

 

 

Dega

Bujqesi p.t

Ekonomist bankep.t

Hoteleri turizem p.t

Gjithsej

Viti

Paralele

 

Nxenes

Paralel

Nxenes

Paralele

Nxenes           

Paralel

Nxenes

X

1

 

 

 

1

 

1

           

3

 

XI

1

 

 

 

1

 

1

 

3

 

XII

0

 

 

 

0

 

1

           

1

 

 

Total

2

 

2

 

2

 

7

 

 

Këtë vit shkollor u rregjistruan 97 nxënës në sistemin  me kohë të plotë  ose 10 % më shumë se vitin e kaluar shkollor dhe 71 nxënës në sistemin me kohë të pjesshme  i njëjti numër nxënësish që u rregjistruan vitin e kaluar shkollor. Pra këtë vit shkollor u rregjistruan  168 nxënës të rinj.

Sivjet u rregjistruan për herë të parë në shkollën tonë  nxënës në klasat e njëmbëdhjeta  në sistemin me kohë të plotë dhe të pjësshme të ardhur nga shkollat e tjera si nga gjimnazet ose shkolla profesionale “Stiliano Bandilli”.  Për këta nxënës u zbatua udhëzimi për provimet ekuivalente, sipas të cilit nxënësit dhanë provim lëndët profesionale në drejtimin në të cilin u rregjistruan .

Cilësia e nxënësve të rregjistruar:

 

Klasa

Nota

 5-6

Nota

 6-7

Nota

7-8

Nota

8-9

Nota

 9-10

N.mes.

X Hoteleri

turizëm

14

3

 

 

 

5.70

X Administrim

zyre

10

4

4

 

 

6.30

X Ekonomi

 biznes

 

 

 

 

 

 

X Gjuhë e

huaj

6

5

5

8

3

7.37

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Vihet re se prurjet e nxënësve kanë notë mesatare 6.45 , pra një cilësi note nën mesatare. Nxënësit cilësorë janë të paktë,  ata përbëjnë vetëm 19 % të nxënësve.

Nxënësit e klasave të dhjeta kanë ardhur nga shkollat e mëposhtme:

 

Shkolla

Nr I nxënësve

Në përqindje

22 Tetori

6

6.8 %

Thimi Tani

13

14.7%

M.A. Vrioni

1

 

1 Maji

7

7.9

Uznovë

20

22.7%

Greqi

1

 

Kucovë

1

 

Karkanjoz

5

5.6

Dushnik

2

 

Tomorr

2

 

Zhitom

1

 

Drobonik

1

 

F.Peshtan

1

 

Gjoroven

1

 

Tërpan

1

 

Vodicë

3

 

Bogdan

1

 

Mangalem

3

 

Duhanas

11

12.5%

Lybeshë

2

 

Peshtan

1

 

Velmisht

1

 

Bilcë

1

 

Lapardha

1

 

Poshnjë

1

 

 

Njohja e vendbanimeve dhe shkollave nga vijnë nxënësit  është e rëndësishme për ne  për organizimin  e punës promovuese të shkollës për të ruajtur prurjet nga shkollat nga të cilat kemi prurje të nxënësve dhe për të punuar për tërheqjen e nxënësve edhe nga shkollat nga të cilat nuk kemi nxënës të rregjistruar.

 

Përhapja gjeografike e nxënësve të shkollës

 

Nga shkollat e Bashkisë Berat 109 nxënës ose 33%

Nga Uznova 62 nxënës  ose 19%

Nga Duhanasi 27 nxënës ose 8%

Nga Karkanjozi 19 nxënës ose 6%

Nga Zhitom 10 nxënës ose 3%

Nga Bilca 9 nxënës ose 2.7%

7 nxënës ose 2.1% nga Fushë Peshtan,Lybeshë, Vodicë

6 nxënës ose 1.8 % nga Tomor, Tërpan Dyshnik

 

 

3.Perqindja e braktisjes se shkolles ne vitin e kaluar mesimor.

 

Vitin e kaluar shkollor krahasimi I numrit të nxënësve të rregjistruar në shtator dhe atyre të cilët përfunduan vitin shkollor tregon një diferencë prej 36 nxënësish. Vetëm në klasën e dhjetë janë larguar 16 nxënës.Nxënësit e larguar janë 7 nxënës në drejtimin gjimnaz gjuhësor, 6 nxënës në drejtimin Hoteleri –turizëmdhe 3 nxënës në drejtimin Ekonomi –biznes. Nxënësit e larguar nga gjimnazi gjuhësor I përkasin nxënësve përsëritës. Shkaku I largimit, sipas tyre, është  se nuk e përballojnë ngarkesën mësimore. Njëzet nxënësit e tjerë I përkasin nxënësve të cilët nuk vazhduan studimet e mëtejshme në nivelin e dytë ose të tretë, kryesisht në drejtimin Hoteleri turizëm por edhe në drejtimin Ekonomi –biznes. Shkaqet e  largimit të tyre nga shkolla kryesisht janë: punësimi në emigracion ose në vend, fejesa ose martesa e vajzave etj.

 

 

5.Ne baze te dispozitave normative  mbi frekuentimin e nxënësve në shkollë jane marrë masa për

 paralajmërim  për përjashtim nga shkolla për nxenesit qe nuk kane vijuar rregullisht. Për të mos krijuar problem sociale tek nxënësit  dhe familjet e tyre nuk është marrë  asnjë masë e përjashtimit të nxënësve nga shkolla megjthëse kanë munguar pa arsye më shumë se 45 orë mësimi. Drejtoria  e shkollës ka marrë kontakte të shpeshta me prindërit dhe  nxënësit  me frekuentim problematik dhe ka mbikqyrur në vazhdimësi vijimin e tyre.

 

6.Ane e forte :

Cdo muaj plotesohet dhe dorezohet ne drejtori nga mesuesit kujdestare statistika e vijimit te klasave .Keto statistika behen material I analizave mujore te drejtorise se shkolles dhe keshillit te disiplines dhe sipas rasteve janë dhënë keshillime, është kontaktuar  me prinderit e nxenesve problematik ne vijim, janë dhënë  masat perkatese te paralajmerimit per  perjashtim nga shkolla .

 Ane e dobet:

Ka veshtiresi per realizimin e kontakteve te vazhdueshme me prinderit e nxenesve problematike per shkak te largesise se vendeve te banimit.

Pjesa më e madhe e nxënësve janë nga fshatra larg qytetit. Nxënësit vijnë cdo ditë në shkollë me mjete të ndryshme transporti dhe si rrjedhojë nuk arrijnë të respektojnë orarin e fillimit të mësimit duke marrë mungesë orët e para të mësimit. Ka raste që nxënësit lënë orën e gjashtë ose të shtatë të mësimit për arsye të nisjes shpejt të mjetit me të cilin udhëtojnë, mjet i cili në shumë raste është mjeti i vetëm për zonën nga janë nxënësit.

 

Cilësia

 

Viti shkollor

 2011-2012

Semestri I pare

6.34

57%

Vjetore

6.2

87.%

Pas vjeshtes

 

100%

 

Mbeten per sesionin e vjeshtes 71 nxenes.

 

Ane e dobet:

-Mungesa e afrimit te nxenesve cilesore e te motivuar prane shkolles sone sidomos ne deget e specialiteteve.

-Mbartja e mangesive te medha ne formimin shkencor te nxenesve nga  shkolla 9-vjecare

 

 

 

vjeshta

 

 

 

Mbaruan maturën   56  nxënës (48 nxënës të degës Gjimnaz gjuhesor dhe 8 të degës Hoteleri-turizëm)

Në provimet e detyrueshme:

 

Lënda Gjuhë shqipe dhe letërsi në degën Gjimnaz gjuhesor

 

Nota mes.

vjetore

Nota mes.

MSH

Kalueshmeri

MSH

Nota  MSH

10

9

8

7

6

5

4

 

6.5

 

5.9

 

98 %

 

0

 

1

 

3

 

5

 

19

 

19

 

1

 

Diferenca note vjetore - notë MSH

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

 

0

 

4

 

3

 

5

 

7

 

20

 

7

 

1

 

0

 

1

 

Morën pjesë në provim 48 nxënës Nga këta:

ruajtën notën vjetore 20  nxënës ose 42 % të  nxënësve

rritën notën krahasuar me notën vjetore 9 nxënës ose 19 % e  nxënësve

ulën notën krahasuar me notën vjetore 19 nxënës ose 40 % e nxënësve

 

Konkluzion: Pati një ulje të cilësisë të notës  prej 0.6 në MSH  dhe kalueshmëri 98%. Nga tabela vihet re se 61% e nxënësve kanë ruajtur ose rritur me 1dhe 2 nota rezultatin, ndërsa 40% e nxënësve kanë rënie me 1, 2, 3, 4 nota.

 

Lenda :   MATEMATIKE

 

Nota mes.

vjetore

Nota mes.

MSH

Kalueshmeri

MSH

Nota  MSH

10

9

8

7

6

5

4

5.5

5.03

83.6%

 

-

 

-

 

-

2

8

 

41

 

10

 

 

 

Diferenca note vjetore - note MSH

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

 

-

 

-

 

-

 

6

 

 

14

 

39

 

2

 

-

 

-

 

-

Morën pjesë në provim 61 nxënës. Nga këta:

ruajtën notën vjetore  39 nxënës ose 64 % të  nxënësve

rritën notën krahasuar me notën vjetore 2 nxënës ose   3 % e  nxënësve

ulën notën krahasuar me notën vjetore 20 nxënës ose 33 % e nxënësve

 

Konkluzion : Cilësia e notës u ul me  ~ 0.47 note. Pjesa me madhe e nxënësve ruajtën notën por dhe një pjesë e konsiderueshme ( 33%) e ulën cilësinë e notës në MSH me 1 odse 2 nota.

Megjithëse rezultate jo fort të kënaqshme ato ishin të pritshme. Mësuesi i  lëndës për degën gjimnaz gjuhësor ishte Petrit Koxhaj dhe për degën Hoteleri-turizëm Hekuran Ceno

 

Lëndët me zgjedhje (Z 1, Z 2 )

    Dhanë provim në lëndën :

Njohuri për shoqërinë :           10 nxënës

Gjuhë e Huaj (Anglisht) :       40 nxënës

Gjuhë e Huaj (Frëngjisht) :     4 nxënës

Gjuhë e Huaj (Italisht) :          3 nxënës

Qytetari :                                 46 nxënës

Gjeografi :                               5 nxënës

Shkenca toke :                        1 nxënës

Histori :                                   12 nxënës

Biologji :                                 2 nxënës

Praktikë profesionale             7 nxënës

 

           

Analize per lendet e zgjedhura nga nxenesit per provime me zgjedhje

 

Lenda: Qytetari

Qytetaria u zgjodh nga 46 nxenes. Kjo lëndë zhvillohet nga mësuesi Shkëlqim Toska.

Kalueshmeria në MSH 100 %

Nota vjetore e nxenesve ishte 6.3  ndërsa në MSH u arrit nota mesatare 6.8, pra rritje prej 0.5 nota krahasuar me notën vjetore.

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

N.vjet

-

15

5

10

15

7

3

 

M.SH

-

5

12

13

12

4

-

 

 

Diferencat

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

 

2

3

9

13

10

5

3

 

Pra 67 % e nxenesve  ruajten noten ose e rritën atë me 1, 2, 3 nota dhe 33% e nxenesve  paten renie ne rezultatet e MSH.

 

GJUHËT E HUAJA

 

Dhanë gjuhët e huaja provim me zgjedhje 47 nxënës dhe  u arrit kalueshmëri 97%  dhe notë mesatare 5.7

 

 

 

Nota mes.

vjetore

Nota mes.

MSH

Kalueshmeri

MSH

Nota  MSH

10

9

8

7

6

5

4

6.5

5.72

95%

 

-

 

-

 

3

7

21

 

14

 

2

 

 

 

Diferenca note vjetore - note MSH

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

 

-

 

2

 

2

 

9

 

 

11

 

13

 

8

 

-

 

-

 

-

 

Pra, ka një rënie të notës mesatare prej 0.78 nota. Njëzet e katër nxënëx  ose 51% e nxënësve kanë rënie në rezultatet e MSH me 1, 2, 3, 4 nota ndërsa 49 % e tyre kanë ruajtur rezultatin ose e kanë rritur me një notë.

Analizojmë rezultatet për cdo gjuhë të huaj.

Lënda : Frengjisht

Kjo lende u zhvillua nga mesueset Brunilda Gjermeni per dy vjet e gjysëm dhe pjesën tjetër nga mësuesja Ana Bregasi. Në këtë lëndë u arrit kalueshmëri 75%. Nga katër nxënës qe ju nenshtruan ketij provimi rezultoi :  nota mesatare vjetore 8.45 ndersa nota mesatare e MSH 5.7 , pra rënie e cilesise me 2.75 note .

Lënda : Anglisht

Gjuhën angleze e dhanë provim me zgjedhje 40 nxënës ose 71% e nxënësve maturant. Në lëndën e gjuhës anglezene zhvilluan mesim mësues Shkëlqim Pupa, mesuesja Ersa Hoxha e Dirjana Haznedari.

Nxënësit që zhvilluan mësim me ShkëlqimPupën  arritën këto rezultate :

Kalueshmeri 94%

Nota mesatare vjetore 6.89

Nota mesatare e MSH  5.69

 

Nota mes.

vjetore

Nota mes.

MSH

Kalueshmeri

MSH

Nota  MSH

10

9

8

7

6

5

4

6.89

5.69

94 %

 

-

 

-

 

-

4

10

 

4

 

1

 

 

Diferenca note vjetore - note MSH

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

 

-

 

2

 

2

 

4

 

 

4

 

5

 

2

 

-

 

-

 

-

 

Në MSH ka rënie të cilësisë me 1.2 nota  dhe  64 % e nxënësve kanë rënie të rezultatit me 1, 2, 3 dhe 4 nota  dhe 36% kanë ruajtur rezultatin ose e kanë rritur me 1 note.

Ne klasen qe  lenden e Anglishtes e zhvilloi mesuesja Ersa Hoxha u arritën këto rezultate :m e zgjodhen kete lende per provim  me zgjedhje te MSH 17 nxenes .Rezultuan keto rezultate:

Kalueshmeri 100%

Nota mesatare vjetore 6.18

Nota mesatare e MSH 5.4  pra në MSH ka  renie me 0.78 nota.

 

 

4

5

6

7

8

9

10

N.vjet

-

4

2

-

3

-

-

M.SH

 

5

3

-

1

-

-

 

Diferencat

-4

-3

-2

-1

0

+1

 

-

-

2

3

4

-

 

55% e nxënësve patën  renie ne MSH me 1 ose 2 nota,  ndërsa 45 % e ruajtën rezultatin.

Nxënësit që  zhvilluan mësim në lëndën e  anglishtes me mësuese Dirjana Haznedarin  arritën  keto rezultate:

Kalueshmeri 100%

Nota mesatare vjetore 5.79

Nota mesatare e MSH 5.62, pra rënie  e papërfillshme prej 0.17 nota.

 

 

4

5

6

7

8

9

10

N.vjet

-

5

5

3

-

-

-

M.SH

 

6

5

1

1

-

-

 

Diferencat

-4

-3

-2

-1

0

+1

 

-

-

-

5

4

4

 

Nga rezultatet në MSH vihet re se 69 % e nxënësve arritën të ruanin notën ose ta rritnin atë me 1 notë ndërsa 31% e nxënësve patën rrënie të rezultatit në MSH me 1 notë.

 

 Italisht

 

Lëndën e Italishtes e dhanë provim me zgjedhje 3 nxënës  nga të cilët një ruajti rezultatin ndërsa dy nxënës patën rënie të rezultatit me 1 dhe 2 nota. Në MSH cilësia e notës ishte 6.7 nga 7.6 gjatë vitit , pra në MSH ka rënie prej 0.9 nota

 

Lenda e Gjeografisë

Kete lende e dhane provim 5 nxënës. Kjo lëndë zhvillohet nga mësuesja Gentjana Haznedari  dhe Silvana Durra. Nga analiza rezulton:

Kalueshmeri 100%

Nota mesatare vjetore 5.2

Nota mesatare e MSH 5.31, pra eshte ruajtur pothuajse e njejta cilesi.Vleresimi i mesueseve është real dhe  i njevlefshëm me vlerësimin në MSH.

 

 

4

5

6

7

8

9

10

N.vjet

-

4

1

-

-

-

-

M.SH

-

3

2

-

-

-

-

 

Diferencat

-4

-3

-2

-1

0

+1

 

-

-

-

1

2

2

 

 Lenda :Njohuri per shoqerine

Ishin 10 nxenes qe zgjodhen kete lende e cila zhvillohet nga mësuesi Shkëlqim Toska.

Rezultatet:

Kalushmëria 100%

Nota mesatare vjetore 6.5, ndërsa nota mesatare e MSH 5.45, pra ka renie me 1 notë në cilesi.

.

 

4

5

6

7

8

9

10

N.vjet

-

3

2

2

2

-

-

M.SH

-

5

5

-

-

-

-

 

Diferencat

-4

-3

-2

-1

0

+1

 

-

1

1

4

4

  -

 

Lenda : Histori

Ishin 12 nxenes qe zgjodhen kete lende e cila zhvillohet nga mësuesja Evis Brisku

Rezultatet:

Kalushmëria 71 %

Nota mesatare vjetore 6.4, ndërsa nota mesatare e MSH 5.12, pra ka renie me 1.28 nota në cilesi.

.

 

4

5

6

7

8

9

10

N.vjet

-

8

2

1

1

-

-

M.SH

3

5

3

1

-

-

-

 

Diferencat

-4

-3

-2

-1

0

+1

 

-

-

1

6

2

  3

 

Lenda : Teori profesionale

Ishin 7 nxënës që zgjodhën këtë lëndë. Është viti i parë që lënda profesionale u përcaktua si lëndë me zgjedhje. Kjo lëndë është zhvilluar nga mësues të ndryshëm gjatë pesë viteve të shkollimit shpesh edhe jashtë profilit.Drejtoria e shkollës përcaktoi mësuesit Sybi Balliu dhe Elda Polovina që të zhvillonin konsultime me nxënësit e klasës së pestë Hoteleri –turizëm. Konsultimet nuk u ndoqën me interes nga nxënësit. Janë këto arsyet që shpjegojnë rezultatet jo të kënaqshme në lëndën e teorisë profesionale.

Rezultatet:

Kalushmëria 71 %

Nota mesatare vjetore 5.7, ndërsa nota mesatare e MSH 4.53, pra ka renie me 1.17 nota në cilësi.

.

 

4

5

6

7

8

9

10

N.vjet

-

3

4

-

-

-

-

M.SH

2

5

-

-

-

-

-

 

Diferencat

-4

-3

-2

-1

0

+1

 

-

-

1

3

3

  -

 

Lenda : Biologji

Ishin 2 nxenes qe zgjodhen kete lëndë. Kjo lende  nuk zhvillohet ne te gjitha vitet e shkollimit   si ne gjimnaz. 

Rezultatet:

Kalushmëria 100 %

Nota mesatare vjetore 5.8, ndërsa nota mesatare e MSH 4.86, pra ka renie me 0.94 nota në cilësi.Dy  nxënësit patën rënie me një notë në MSH.

 

Lenda : Shkenca e tokës

Kjo lende u zgjodh nga një nxenes  i cili u vlerësua me notën 5 të njëjtën notë edhe gjatë vitit.

 

    Anë e fortë :

Ka lëndë si Qytetari etj, në të cilat rezulton  përputhje e vlerësimit të brendshëm me atë të jashtëm (MSH)

  Anë e dobët :

-  Në përgjithësi ka cilësi të ulët të nxënësve, madje edhe në gjuhët e huaj, lëndë e cila zhvillohet me 4 ose 6 orë në javë në drejtimin gjimnaz gjuhësor.

-  Mungojnë plotësisht rezultatet e larta në të gjitha lëndët.

 

 

PRANIMET NË SHKOLLAT E LARTA

 

Aplikuan on-line me formular A 2  per tu pranuar në institucionet publike të arsimit të lartë 30 nxënës. Prej tyre  fituan 8 nxënës. U rregjistruan në universitetet private 19 nxënës , 23 nxënës janë ende të pa sistemuar dhe 1 nxënës është larguar jashtë vendit. Më poshtë është pasqyruar analiza e secilës klasë të maturës.

Klasa XII A Gjuhe e huaj

 

Klasa kishte gjithsej 24 nxënës nga te cilet 8 rezultojne te pa punesuar .

Universitete shteterore : 5 nxënës përkatësisht:

Universiteti i Tiranes  :  2 nxënës dega Frengjisht- Gjermanisht

Universiteti i Vlores   :   2 nxënës dega Ekonomik dheAnglisht

Universiteti i Elbasanit : 1 nxënës dega Gazetari

 

Universitete Private : 8 nxënës përkatësisht:

Universiteti Nderkombetar - 1 nxenes .

Albanian University 7 nxënës përkatësisht:

1 nxënës - Dega Juridik

1 nxënës  - Dega Infermieri

1 nxënës -  Dega Cikli I Ulet

4 nxënës - dega Psikologji e Pergjithshme

 

Pasqyra e klases XII B Gjuhe e huaj

 

Klasa kishte gjithsej 24 nxënës nga te cilet 12 rezultojne te pa punesuar .

Universitete shteterore  :1 nxënës .

Universiteti i Tiranes -  1 nxënës dega Infermieri

 

Universitetet Private: 9 nxënës përkatësisht :

Albanian University - 9 nxënës :

1  nxënës -  Dega Juridik

6  nxënës -  Dega Infermieri

1  nxënës  - Dega Finance Banke

1  nxënës - dega Psikologji e Pergjithshme

 

                                 Pasqyra e klases XIII Hoteleri-turizem

 

Klasa kishte gjithsej 8 nxënës  nga te cilet 1 rezultojne te pa punesuar dhe 1 emigrant ne Itali.

Universitete shteterore : 2 nxënës përkatësisht

Universiteti i Durresit  - 1 nxënës

Universiteti i Vlores   -  1 nxënës

 

UniversitetePrivate .

Albanian University - 2 nxënës

 

 

8.Ane e forte:Rritja e kalueshmerise dhe cilesise se notes pas cdo viti (vitet e para nxenesit kane rezultate te ulta si pasoje e mangesive te krijuara ne ciklet e meparshme te shkollimit)Ky eshte nje tregues qe tregon punen e mire te stafit pedagogjik.

  Ane e dobet :Kontigjenti qer vjen ne shkollen tone jane nxenes te nivelit mesatar ose te dobet .Pjesa me e madhe e nxenesve vijne nga zona te thella rurale te rajonit.

 

c.Arritje te sjelljes se nxenesve

Masa ndeshkimore per thyerje te rregullores se shkolles :

Nuk eshte marre asnje mase per perjashtim  te  nxenese nga shkolla.

Paralajmerime 12 nxenese

Keto masa jane marre per largim nga shkolla ,ushtrim dhune ,grindje. fjalor banal ne mjediset e shkolles.

                                                                5

Ane e forte :   

-Komuniteti I prinderve dhe nxenesit mbajne qendrim dhe distancohen ndaj cdo akti te shemtuar.

-Prania e vazhdueshme e forcave te rendit siguron zhvillim normal dhe pa incidente te procesit mesimor.

Ane e dobet:

Zona ne te cilen ndodhet shkolla  ka   kontigjente me probleme te renda sociale  te cilet synojne te perfshijne te rinjte dhe te rejat e shkolles ne problematikat e tyre.

 

d.Mesuesi

 Ne vitin shkollor 2012-2013 shkolla jone ka 45 punonjës:  1 drejtor, 2 n/drejtor mesimor , 29 mesues,

1 psikologe,1 sekretare,1 financier, 1 arketare, 2 roje, 2 pastruese . Ne ferme  ka 3 punonjes ,1 pergjegjes ferme

 Te gjithe mesuesit jane me arsimin e larte. Ne pergjithesi lendet zhvillohen me mesues sipas profileve qe jane arsimuar me perjashtim te  :

 - oreve te  informatikes qe zhvillohen nga mesues matematik-fizike

- mesuesit e edukimit fizik zhvillojnë praktika profesionale në drejtimin ekonomi biznes dhe hoteleri turizëm.

-oreve te specialitetit te hoteleri turizmit nga mesueste profilit biologji –kimi dhe  agronom.

Në shkollë japin mësim dhe 2 mësues  me orë në profilin ekonomi biznes

Vitin e kaluar shkollor te gjithe mesuesit e realizuan 100% pogramin mesimor. Mesueset qe per arsye te ndryshme kane munguar I kane realizuar oret ne ore te shtata ose duke shfrytezuar lendet me mbirealizim, sipas nje plani te hartuar nga drejtoria e shkolles.

Nr I mesuesve sipas kategorive dhe grupmoshave

 

Kategoria

IV

III

II

I

Nr i mesuesve

4

4

5

20

 

Nga tabela vihet re se 60% e mësuesve kanë kategorinë e parë të kualifikimit, 15% kategorinë e dytë dhe 25% e mësuesve kanë kanë kategorinë e tretë dhe të katërt të kualifikimit.

 

Pervoja ne pune

0-5 vjet

6-10 vjet

11-15 vjet

16-20 vjet

21-25 vjet

Mbi 25 vjet

Nr i mesuesve

4

4

3

2

4

16

 

 

Grupmosha

-25 vjec

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 e siper

Nr i mesuesve

1

4

5

3

1

5

8

2

4

 

Ane e forte:

Prania e mesuesve me pervoje te gjate ne mesimdhenie,ne strktura drejtuese e kualifikuese  krahas mesuesve te rinj. Ata shquhen per seriozitet dhe perkushtim ne pune duke u bere model per mesuesit e rinj e pa pervoje Ne shkolle zhvillohen seminare kualifikues e trajnues  cdo muaj sipas planeve te hartuara nga drejtoria e shkolles.

Ane e dobet:

Lidhjet jo te mjaftueshme me prinderit e nxenesve me prinderit e nxenesve.

 

    e.INFRASTRUKTURA

 

Gjendja e godines shkollore eshte shume e mire.Godina eshte rikonstruktuar ne periudhen shtator 2005-janar 2006. Rikonstruksioni perfshiu shtrim pllakash, lyerje, dyer, dritare, suvatim te jashtem, tualete,banka karike. Shkolla ka 18 klasa mesimore, 5 klasa  te lira per punen me grupe per gjuhet e huaja,1 laborator informatike dhe 2 zyra të firmave ushtrimore, 1 kabinet biologjie,1 kabinet fizike ,1 kabinet kimie, 1 biblioteke, 1 salle mesuesish,1 palester, 1 kabinet  pedagogjik ,ne oficine kabinet elektrik dhe hidraulik, 1 minibaxho,1 kuzhine e recepsion,1 mjedis per perpunimin e produkteve bujqesore e blegtorale,  pajisje te tjera si harta,mjete te shumta sportive, per gjuhet e huaja, mjete per mesueset e matematikes etj, reparti I   fast-foodit  ,ekspres dhe restorant. Te gjithe laboratoret dhe mjetet mesimore jane ne gjendje te mire dhe shume te mire pune.

Të dhënat e mëposhtme janë vetëm për nxënësit me kohë të plotë.

  Numri mesatar I nxenesve per klase eshte  25.3 nxenes(329/13)

  Numri mesatar I nxenesve per  mesues eshte 11.34 nxenes për mësues (329/29)

  Ne laboratorin e informatikes ndodhen 16 kompjutera dhe 12 në zyren ushtrimore dhe 4 sete laptop dhe vidioprojektor( përdoren nga mësuesit në orën e mësimit), pra 11.75 nxenes per kompjuter.Kompjuterat e zyrës ushtrimore përdoren vetëm nga nxënësit e drejtimit ekonomi biznes

Shkolla jone  ka bazen e praktikave profesionale, fermen bujqesore dhe oficinen ne te cilen mund te realizohen 100% praktikat profesionale.

 Ane e forte :

Me qene se shkolla jone eshte shkolle me llogari me vete nga buxheti I shtetit dhe ka te ardhura dytesore jane mirembajtur dhe krijuar kushte optimale dhe bashkohore si: mjedise te gjelberta,stola ,terrene sportive etj.

 Ane e dobet :

Mjetet mesimore dhe laboratoret nuk perdoren me efikasitet te plote.

Rrezikon humbja e bazes se praktikave profesionale prej 9,4 ha si pasoje e ndarjes se tokave ish pronareve.

 

  f.Familja

 

Nga studimi i nivelit ekonomik, social dhe kulturor i nxenesve të shkollës  per vitin shkollor20012-2013 rezulton  se:

  • nga 329  nxenes  130 ose 40 % prej tyre jetojnë në fshat.
  • 36 nxenes ose 11 % prej tyre jetojnë ne konvikt  ose 27 % e nxënësve me familje në fshat. Nga kjo e dhënë rezulton se 73% e nxënësve që banojnë në familjë udhëtojnë cdo ditë drejt shkollës me mjete të ndryshme transporti dhe nuk shfrytëzojnë kapacitete e bollshme të dy konvikteve të shkollës që prej tre vjetësh janë në administrimin e bashkisë Berat dhe si rrjedhojë nuk mund të përfitojnë nga sistemi i  bursave në varësi të gjendjes së tyre ekonomike.
  • 23 nxenes ose  7 % jane jetim pa njerin prind. Kjo shifër është tronditëse, gati në cdo klasë ka mesatarisht 2 nxënës jetim. Kjo situatë obligon shkollën për një plan veprimi në dobi të këtij kontigjenti të nxënësve.
  • 3 nxenes  ose 1  % jane me probleme shendetesore e fizike.
  • 40 nxenes ose 12 %  jetojne me te ardhurat e ndihmes sociale.
  • 11 nxenes  ose 3 %  nuk kane asnje te ardhur ne familje.

Pra 15% e familjeve të  nxënësve të shkollës sonë kanë nivel ekonomik të ulë.t

  • 3 nxënës ose 1% me prindër të divorcuar

Nga analiza e nivelit arsimor të prindërve të nxënësve rezulton se:

  • 45% e baballarëve janë me arsim 8-vjecar ose fillor, 48% me arsim të mesëm dhe 5.4% me arsim të lartë
  • 57% e nënave janë me arsim 8-vjecar ose fillor, 39.7% me arsim të mesëm dhe 3% me arsim të lartë.

Nga kjo e dhënë rezulton se prindërit e nxënësve të shkollës kanë nivel arsimor të ulët, më shumë se gjysma e nënave os eafro gjysma e baballarëve  kanë kryer vetëm arsimin e detyruar

                                                       

Ane e forte:

 

  • Prania  e nxenesve ne konvikt shton mundesine e ndikimit te shkolles ne edukimin dhe emancipimin e nxenesve qe vijne nga zona te thella rurale nepermjet aktiviteteve te ndryshme educative ,punes se edukatoreve dhe mesuesve kujdestare. Ka mesues qe mbajne lidhje te ngushta me personelin e konviktit per njohjen e problemeve te nxenesve te tyre.

 Ane e dobet:

-          Ardhja e nxënësve  nga fshatra të largët  në shkollë me mjete të ndryshmë]e transporti krijon mundësi për mungesa ose vonesa në mësim, ju kushton disa orë në ditë nxënësve , orë të cilat mund të shfrytëzoheshin për studim nëse nxënësit do të akomodoheshin në konvikt. Gjithashtu nxënësit nuk mund të ndjekin veprimtari të ndryshme jashtë procesit mësimor sepse nuk kanë me cfarë të kthehen në familje.

-          Ka nje kategori te konsiderueshme nxenesish qe vijne me pretendimin minimal te tyre, por dhe te familjes, per shkollen ne vecanti por dhe te jetes ne pergjithesi.Kryesisht janë nxënës që kanë statusin e familjeve në nevojë, pretendimi I tyre është ndjekja e shkollës për të përfituar ndihmën sociale.

 

g. KOMUNITETI

 

Komuniteti ne te cilin ndodhet shkolla si dhe ai I prinderve te nxenesve te shkolles nuk ka bere asnje kontribut ne leke apo material per shkollen.

 

Qendrimi I klientit.

 

Nga takimet,anketat prinderit shprehen te kenaqur nga sherbimi arsimor qe u ofron shkolla.Vleresime jepen per pergatitjen profesionale te stafit pedagogjik, rregullit dhe disiplines se forte ne shkolle, kushtet e mira ne shkollë, etj.

 

VI .PERSHKRIMI I PROCESIT TE HARTIMIT TE PLANIT VJETOR

 

 Ne hartimin e planit vjetor kane kontribuar drejtoria e shkolles, kryetaret e departamenteve, mesueset kujdestare, komiteti i prinderve te shkolles. Ky kontribut eshte dhene duke plotesuar tabela e formulare nga mesuesit, biseda dhe anketa  me prinder, anketa me nxenes  etj.

 

 

VIII.Kontributet

 

Gjate viteve te kaluara kontributet kane qene shume te vogla,  si pajisja e klasave me saksi lulesh, mbulesa. Nuk ka patur kontribute nga donatorë të ndryshëm.Këtë vit shkollor synojmë të realizojmë projekte të ndryshme për bazë materiale dhe mjete të ndryshme, drejtuar donatrëve për të siguruar lëndën e parë për realizimin e praktikave profesionale në shkollë.

 

 

 

Grupi i punes: Drejtoria e shkollës;  Kryetarët e  ekipeve lëndorë; Mësuesit kujdestarë

 

 

DREJTORI                                                                     Kryetarii i Bordit të shkollës

 

Afize Skendo